انواع سیستم نظارت خودرو

امروزه با رشد و پیشرفت روز افزون تکنولوژی و الزام امنیت برای منابع ارزشمند، بهره بردن از انواع سیستم نظارت خودرو برای سازمان هایی که دارای ناوگان حمل ونقل اعم از خودرویی و ریلی هستند امری قریب به الزامی تلقی می شود. برای ناوگان حمل ونقل خودرویی می توان به سازمان هایی مانند پلیس، تاکسی رانی، اتوبوس رانی، پست، بانک و… وبرای ناوگان حمل ونقل می توان به متروها و قطار های برون شهری اشاره نمود. به واسطه راه کار سیستم نظارت خودرویی یک سازمان یا ارگان می تواند خودروهای ناوگان خود را به صورت تصویری از طریق دوربین های نصب شده در داخل و بیرون خودرو نظارت نماید. همچنین می توان محدودیت هایی برای خودروها از لحاظ  مسیردهی و تعریف حصار تعریف نمود. تصاویر و گزارشات همواره در سرور مرکزی و خودرو در حال ذخیره سازی می باشند.