چشمی دزدگیر

همان طور که از اسم چشمی دزدگیر مشخص هست، همانند چشمان یک سیستم عمل می کنند، زمانی که دزدگیر فعال گردد چشمی ها حرکت را کنترل می کنند و در صورت تحریک شدن پیامی را برای دستگاه مرکزی ارسال کرده و واکنش هایی مانند ایجاد صدا توسط بلندگو وآژیر و یا تماس با مالک آن ملک اتفاق می افتد. توصیه می شود همواره از چشمی های استاندارد استفاده نمایید زیرا اگر چشمی ها همراه با خط باشند می تواند هم آزار دهنده باشد وهم ضررهای بزرگی را وارد نماید.