لیست قیمت    |    اخذ نمایندگی    |    استخدام     |   ثبت نام در کلاس آموزشی

021-54941

info@rdsiran.com

دستگاه ان وی آر 24 کانال

برای پروژه های که تعداد دوربین آن ها بین 16 و 32 عدد دوربین میباشد دستگاه هایی تولید شدند که قابلیت پشتیبانی از 24 عدد دوربین تحت شبکه را دارا باشند دستگاه ان وی آر 24 کانال می تواند با هزینه ی کمتر نیاز آن پروژه را پوشش دهند.