دستگاه ان وی آر 16 کانال

برای پروژه های مانند یک کارگاه و یا یک مجتمع مسکونی که به تعداد 16 عدد دوربین یا کمتر نیاز دارند می بایست از دستگاه های 16 کاناله استفاده نمایند. دستگاه ان وی آر 16 کانال توسط شرکت ایمن تصویر امرتات تامین می شود و در برندهای RDS، AXTONو VIDEOPARK عرضه می شوند.