Advanced Driver Assistance System ADAS

- دارای رزولیشن 1080p
- دارای استانداردضدآب ip54وطراحی ضد گردوخاک
- دارای هشداربرخوردازجلو
- دارای هشدارخروج ازخط

ادامه مطلب

Driver Status Monitor DSM 

- پشتیبانی از دوربین ip بارزولیشن 720و1080 p

- هشدارتشخیص راننده

- دارای هشدارتشخیص سیگارکشیدن راننده

- دارای زنگ خستگی رانندگی

- دارای هشداررانندگی غیرعادی

- دارای هشدارخروج ازخط

ادامه مطلب

 

R-Watch

- هشداردهنده راننده
- پشتیبانی از ارتقاء محلی و اتقاء ازراه دور
- قابلیت مدیریت و جستجوی
- سازگار با Dvr  تلفن همراه وغیره
- نصب واستفاده راحت

ادامه مطلب

 

 Artificial Intelligence Box

- تجزیه وتحلیل الگوریتم هوشمند

- پردازش داده ها

- اندازه فشرده برای استفاده راحت

- ضدارتعاش ومقاوم دربرایرخرابکاری

- سازگار و هماهنگ با DVR
ادامه مطلب