نمونه تصویرپلاک خوانی با دید درشب رنگی دوربین بولت
RDS HXJ29M-RJ

نمونه تصویر پلاک خوانی با دید در شب رنگی دوربین تحت شبکه بولت RDS IPC 22ORJZ

 نمونه تصویر پلاک خوانی دوربین تحت شبکه بولت 
RDS IPC 22ORJZ

نمونه تصویر دوربین اسپیدام تحت شبکه
AXTON 65037 RK

نمونه تصویر پلاک خوانی در شب باWDR دوربین بولت
RDS HX558M

نمونه تصویر روز در محیط داخل دوربین تحت شبکه بولت
RDS 210RLP

نمونه تصویر روز در محیط بیرون دوربین تحت شبکه بولت
RDS 210RLP

نمونه تصویر در طلا فروشی دوربین تحت شبکه بولت
RDS 210RLP

نمونه تصویر شب در محیط بیرون دوربین تحت شبکه بولت
RDS 210RLP

نمونه تصویر روز در محیط داخل دوربین اسپید دام تحت شبکه بولت  RDSIPS 215 TR

نمونه تصویر شب در محیط داخل دوربین اسپید دام تحت شبکه بولت  RDSIPS 215 TR

تصویر روز در محیط بیرون دوربین اسپید دام تحت شبکه بولت
  RDSIPS 215 TR

نمونه تصویر شب در محیط بیرون دوربین اسپید دام تحت شبکه بولت RDSIPS 215TR

نمونه تصویر دوربین تحت شبکه بولت
RDS IPC 410 RLP (2)

نمونه تصویر دوربین تحت شبکه بولت
RDS IPC 410 RLP (3)

نمونه تصویر دوربین تحت شبکه بولت
RDS IPC 410 RLP (4)

نمونه تصویر دوربین تحت شبکه بولت
RDS IPC 410 RLP (5)

نمونه تصویر پلاک خوانی در بین بولت تحت شبکه
VIDEOPARK IRQ 3200WMCP

 

نمونه تصویر روز دوربین بولت hxl24l