چالش های  MDVR

Hard برای ارتقاء نرم افزار

-Batch ارتقاء در یک زمان

 

پارامترهای دیفرانسیل باید به صورت یکپارچه تنظیم شوند و سپس گزارش را بررسی کنند

پاسخ کوتاه به خرید بدنه - بررسی کلی وضعیت دستگاه

 

-تعداد زمان لازم برای بررسی خطای دستگاه - کارایی کار می تواند بهبود یابد

 

نرم افزار ،عملیات و تعمیر و نگهداری راه حل  

 

 

گزارش خطا

 

 

مزایای بررسی آسان

 

 

روش نگهداری بوسیله easy check +تلفن هوشمند=راحتی