آموزش فعالسازی WDR
مدل هایHX558M-HXV58M-HXB580-HXJ29M-RJ-HX58L-HX29L
دوربین های مدلهای فوق دارای قابلیت WDRسخت افزاری می باشند برای فعال سازی این قابلیت بایدبه این روش عمل کنید.

 

 

 

منوی ptzدستکاه را بازکرده وسپس Iris+راانتخاب کرده وارد منوی دوربین خواهیدشد.گزینه BACKLIGHTراانتخاب کرده وسپس دوبارسمت چپ راانتخاب کنید تاگزینه WDRرا مشاهده کنید.
با این کار WDR روی دوربین فعال شده است حال شما میتوانیدسطح آنرا تغییر دهید که در3سطح قابل تغییر می باشد درصورتی که گزینه WDRرا انتخاب کنید توسط iris+ می توانید آن را تغییر دهید.(HIGH-MEDIUM-LOW)