نحوه تنظیم دوربین های wifi axton
ابتدانرم افزارمناسب گوشی خودراازروی کارتن گوشی توسط یکی ازبرنامه های اسکنرqrcode اسکن کرده وسپس دانلودفرمائید،توجه کنیدبرای گوشی آندرویدنرم افزارمخصوص خود وبرای گوشی اپل نرم مربوطه را دانلود کنید
 

درصورتی که موفق به دانلود از این روش نشدیداز طریق play store برای گوشی های آندروید وازطریق app store برای گوشی های اپل دردسترس می باشد.

نام نرم افزارهای مربوطه برای مدل های غیرptz نرم افزار showmo وبرای مدل ptz نرم افزار yoosee می باشد.که بهتر است همیشه ازورژن های بروزآن استفاده نمائید.

*استفاده ازاین نرم افزارها لزوما ازطریق ساخت یک اکانت کاربری میسرمی باشدبرای استفاده از هرکدام ازنرم افزارها حتما بایدیه اکانت بسازیدوسپس می توانید واردنرم افزارشوید وازامکانت آن استفاده نمائید.
پس دانلودنرم افزار showmoونصب آن درگوشی آنرابازکرده واز طریق گزینه sign up وارد شده ایمیل خودراواردکرده ویک رمزبرای آن درنظرمیگیرم وبعدگزینه obtain را میزنیم سپس یه کدبرای این ایمیل ارسال خواهدشدازطریق سرورنرم افزاربعدازبازکردن ایمیل مربوطه وورادکردن کد دراین قسمت واردنموده وسپس next رامیزنیم واکانت ساخته خواهدشد.
پس دانلودنرم افزار yooseeونصب آن درگوشی آنرابازکرده واز طریق گزینه register وارد شده ابتداکشورراانتخاب کرده ایمیل خودراواردکرده ویک رمزبرای آن درنظرمیگیرم وبعدرمز را تکرارمی کنیم را میزنیم سپسregister راانتخاب کرده واکانت ساخته خواهدشد.

 

بعد با همین اکانتی که ساختیدوارد رادربرنامه واردکنیدووارد برنامه شویدبه این ترتیب که اکانت راواردنموده و sign in یا log in را انتخاب کنیدسپس وارد خواهید شد.
*توجه داشته باشیدبرای ساخت اکانت وورودبه اکانت دسترسی به اینترنت الزامی می باشدبرای هر باربازکردن برنامه نیزحتما بایددسترسی به اینترنت داشته باشید.

*توجه شود درهرو نرم افزاربهتر است گوشی خود راقبل ازadd کردن به wifi متصل کرده باشیم .
کلیت هردونرم افزارمراحل شبیه به هم دارند ولی درجزئیات مقداری متفاوت هستند ابتدا نرم افزارshowmo رابررسی می کنیم.
آموزش نرم افزارshowmo
1-بعدازداخل شدن به به برنامه باید دوربین رادرآن add کنیم1- ابتدا گزینه +دربالای تصویررانتخاب می کنیم 2-درصفحه بعدی درقسمت choose adding mode گزینه smart wireless mode را انتخاب کرده وبه صفحه بعد می رویم. 3-درصفحه بعدی درقسمت add camera ابتدا باید دوربین را reset کنیم برای این کار درداخل کارتن دوربین یک آچار مخصوص قرار داردکه باید ازآن استفاده کنید(شبیه آچارآلن) درزیردوربین یا پشت آن یک حفره برای این وجوددارد که روی آن هم عبارت reset نوشته شده است.توسط آچاردوربین را دیست کرده ومنتظر می مانیم تادوربین بالا بیایداغلب مدل ها دارای راهنمای سخنگو ویک led هشداردهنده می باشند و resetشدن و آماده شدن دوربین برای تنظیم و برخی دیگرازحالت های دوربین رااعلام می کنند.بعدازبالاآمدن دوربین وشنیدن پیغام آماده برای تنظیم ازطریق دوربین گزینه next را انتخاب کرده وبه صفحه بعد می رویم 4-دراین صفحه درقسمت network configurtionباید تنظیمات شبکه مربوطه راانجام دهیم اگرگوشی را به شبکه wifi ازقبل وصل کرده باشیم به طور اتوماتیک برنامه (نام شبکه بی سیم)SSid شبکه wifi را شناسایی خواهد کرد ودرقسمت wifi نمایش می دهد،سپس شما باید پسورد wifi خود رادر قسمت پایین واردکنید.
5- درصفحه بعدنام کشورراایران انتخاب می کنیم وnext می کنیم .
6- دراین قسمت باید مطمن شویم که دوربین بعد ازریست شدن کامل بالا آمده است که اگر این اتفاق افتاده باشددوربین بوق های کوتاه کوتاه خواهد زد،تذکرحتما صدای ولوم گوشی خود رادراین مرحله زیادکنید

تاصدای امواجی که ازگوشی شما پخش می شود به دوربین برسدسپس گوشی خودرانزدیک دوربین گذاشته وصبرکنید دوربین addشودکه این هم توسط دوربین بطورصوتی اعلام خواهدشدوچراغ ledهشداربصورت سبزدرخواهدآمد،بعدبرای دوربین یک نام انتخاب کرده وذخیره می کنیم.

 

کارadd کردن دوربین به پایان رسید وشما اکنون درصفحه اصلی نرم افزار تصویر دوربین راخواهیدداشت حالا دوربین آماده به کاراست درقسمت پایین صفحه شما اگرروی علامت بلندگوبزنیدصدای محیط برای شما فعال خواهدشددرکنارآن علامت دوربین برای گرفتن snap shote ازتصویر و برای صحبت کردن روی علامت میکروفن استفاده کنید درپایین صفحه قسمت وسط برای ذخیره فیلم ها درگوشی ازعلامت کنار میکروفن استفاده کنید.
این دوربین ها قابلیت مکالمه دوطرفه راداراهستند،دصورتی هم که رم روی دوربین خود نصب کرده باشید دوربین بصورت خودکار شروع به ذخیره خواهد کردوبرای مشاهده تصاویرضبط شده ازنوارابزاروسط صفحه قراراستفاده کنید.دروسط صفحه سمت یک گزینه وجود داردبه شکل دوعدد مربع که برای افکت های گرافیکی کاربردداردباتغییرآن افکت های گرافیکی تصویرشما تغییرخواهدداد.
*برای واردشدن به منوی تنظیمات دوربین باید علامت چرخ دنده بالای صفحه رابزنید تاواردsetting شوید
*توجه داشته باشید حتما درقسمت تنظیمات دوربین واردشده ودرقسمت language and time واردشوید ودرقسمت timezone setting حتما ساعت راروی +03:30 تنظیم فرمائید،درغیراین صورت موفق به دیدن بازپخش فیلم های دوربین نخواهید شد.

درقسمت تنظیمات دوربیندر قسمت reaname نام دوربین را می توانیدتغییردهیددرقسمت share device می توانید این دوربین رابرای دیگران به اشتراک بگذاریددرصورتی که اکانت ساخته باشند دسترسی به چراغ هشداردوربینled status ونوع تصویرpositionوتنظیمات صداsound settingوتنظیمات wifi و شبکه ووضعیت ram دوربین وجود دارددرضمن شما میتوانیدcamera information آی پی دوربین راپیداکرده ودرصورتی که بخواهید روی یک دستگاه nvr که درهمین شبکه وجود دارداستفاده کرده ودوربین را add کنید
این دوربین ها onvifساپورت هستند.
آموزش نرم افزارyoosee
پس ازنصب نرم افزار وساختن اکانت و واردشدن به برنامه که دربالاتوضییح داده شدنوبت addکردن دوربین درنرم افزار می رسدتوجه داشته باشید این نرم افزارفقط برای مدل M6023yاستفاده دارددرحال حاضر.
1-بعدازداخل شدن به به برنامه باید دوربین رادرآن add کنیم1- ابتدا گزینه +دروسط تصویررانتخاب می کنیم.2-درصفحه بعددرقسمت access mode گزینه smart link راانتخاب کرده وبه صفحه بعد منتقل می شویم 3-درقسمت بعددرمنوی connedt to wifi مانندنرم افزارقبلی چون ازقبل به wifi متصل کرده بودیم گوشی را ssid یا نام شبکه wifi بصورت اتوماتیک شناسایی خواهدشد ومافقط بایدپسوردwifi رادرقسمت پایین واردکنیم. 4-دراین مرحله دوربین راازطریق آچارمخصوصی که درداخل کارتن دوربین است reset کرده ومنتظر می شویم دوربین دوباره بالا بیایدسپس وصدای بوق دوربین رابشنویم درمنوی the device is ready درقسمت پایین گزینه hear abeep for connection راانتهاب می کنیم.
5-دراین مرحله درمنوی waiting to connect صدای ولوم گوشی رازیاد کرده وگوشی رانزدیک میکروفن دوربین نگه میداریم تقریبادرفاصله 30سانتی متری.
6-سپس درمرحله بعد connect wifi ازگوشی شما امواجی وصدای با طول موج مشخص برای دوربین ارسال می شود ودوربین باگوشی ارتباط برقرارکرده وشناسایی می شود. 7-دراین مرحله دوربین توسط گوشی شناسایی شده وتوسطدوربین بصورت پیغام صوتی اعلام خواهدشدودرنرم افزارهم مشخص می شود سپس شما بایددراین مرحله یک پسوردکه پشت دوربین نوشته شده رادرنرم افزارواردکنیدکه بصورت پیش فرض 123 می باشد،ودرمرحله بعدی بعدواردکردن پسوردیه نام هم بصورت دلخواه برای دوربین ذخیره بفرمائید.

مراحل add کردن دوربین به پایان رسیدودوربین بطورکامل شناسایی ودرگوشی ذخیره شدحال تصویردوربین درصفحه اصلی نرم افزارباهمان نامی که شما ذخیره کردیدآمده است شما میتوانیدبابازکردن تصویررا ببنید. درصفحه اصلی شما به بازپخش دوربین ازطریق منوی play back دسترسی داریدودرمنویتنظیمات هم که به منوی دوربین وتنظیمات آن دسترسی خواهیدداشت ودرقسمت بالای صفحه می توانید این دوربین رابرای دیگران به اشتراک بگذارید.وقتی دوربین را بازکردیدمی توانید آنراتمام صفحه کرده ازسمت راقسمت پایین
وازسمت چپ گزینه sd را بازکنید می توانیدکیفیت تصویررا تغییردهیدکه Hdبالاترنی سطح رادارد.که سه سطح دردسترس می باشد.شما می توانید باکشیدن تصویربه جهات مختلف ازقابلیت ptz یا چرخشی بودن دوربین استفاده کرده وآنرا به حرکت درآورید. دراین قسمت شمامانندنرم افزارقبلی به صدای محیط ومیکروفن جهت صحبت کردن وذخیره فیلم درگوشی دسترسی داریدازطریق منوی موجود روی تصویر.

 

 

 

بابازکردن منوی تنظیمات شما دسترسی به همه دوربین خواهیدداشت.ودرقسمت پلی بک هم اگربه ram نصب کرده
باشیددسترسی خواهیدداشت.اغلب قابلیت ها وامکانات هردونرم افزارشبیه به هم هستند.

 

[/pb_text][/pb_column][/pb_row]