دانلود عكس هاي كارخانه استريمكس

دانلود عكس هاي اتاق نمايش 

 

سیستم نظارت خودرویی  

این سیستم جهت نظارت و کنترل همه جانبه خودرو و در کل حفاظت و امنیت خودروها کاربرد دارد . 

 

 

 Mobile DVR 

 

 

ITS Solution

 

 

Artificial Intelligence

Refuse Vehicle

Tipper

Transit Bus Video Surveillance

School Bus Tracking Managment

Taxi Fleet Managment

Vehicles Tracking Management System
(VTMS)

Vehicle Green Driving System

Logistics Truck Video Monitoring

Fuel Stolen Surveillance

Trains & Trams Video Monitoring

Police Motorcycle Recording System